بزرگ ترین عروسک جهان در کوه پایه های ایتالیا

بزرگترین عروسک جهان-حامیجیببزرگترین عروسک جهان-حامیجیب